Kontakt : Jakubany 555, 065 12 Jakubany, e-mail: maslubovniansko@gmail.com

Archive for 2018

 • Podpísaná zmluva o NFP na animácie MAS

  By in Aktuality on
  • Žiadosť podaná 24.4.2018
  • Celkové výdavky NFP – 79 800,00 €
  • Hlavným cieľom – dostať MAS Ľubovniansko do povedomia širšieho okolia na našom území
  • 1. Propagácia a informovanie širokej verejnosti o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD
  • 2. Výmena informácii medzi miestnymi aktérmi
  • 3. Informačné akcie pre širokú verejnosť zamerané na poskytovanie informácii a zručností pri príprave žiadostí.

  Žiadosť o NFP v celkovej výške 42 000,00 EUR bola schválená a následne bola podpísaná zmluva o NFP, ktorá nadobudla účinnosť dňa 13.11. 2018.

  Link na zverejnenú zmluvu

  loga

 • Kancelária MAS

  By in Pozývame on

  Kancelária MAS ĽUBOVNIANSKO bola zriadená v januári 2018. Zámerom bolo vytvoriť kontaktný  bod v území MAS za účelom dosiahnuť efektívnejšie napĺňanie cieľov stratégie CLLD MAS Ľubovniansko.

  Kancelária MAS Ľubovniansko má priestory, ktoré poskytuje obec Jakubany  v budove Obecného úradu. Chod kancelárie MAS Ľubovniansko zabezpečujú zamestanci:

  Projektový manažér – Ing. Lucia Mindek Pribišová

  Administratívny pracovník – Jana Michňová

   

  Kontakt na kanceláriu MAS

  loga

  plagat final MASdav