Kontakt : Jakubany 555, 065 12 Jakubany, e-mail: maslubovniansko@gmail.com

Aktuality

 • Podpora prevádzkových nákladov a oživenie stratégie CLLD

  Na základe schválenej žiadosti o NFP s názvom  Podpora prevádzkových nákladov a oživenie stratégie CLLD ” bola podpísaná v 02/2024 zmluva o NFP  medzi Riadiacim orgánom a našou MAS  v celkovej výške 118 779,28 €.

  Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie financovania chodu kancelárie MAS a animačných aktivít občianskeho združenia  ĽUBOVNIANSKO v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD pod názvom ,,Región, kde pramení spoločná sila.“

   

  Prostredníctvom projektu bude zabezpečená plynulá a efektívna realizácia činnosti spojených s uskutočňovaním stratégie CLLD – najmä plynulý proces prijatia ŽoNFP a administratívneho overenia prijatých ŽoNFP užívateľov, implementácia projektov, procesy spojené s vyhlasovaním a zmenou výziev na predkladanie ŽoNFP/ŽoPr.

 • Výzva na odborných hodnotiteľov

  By in Aktuality on

   Výzva č. 1/2020 na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP pre časť PRV SR 2014 – 2020 k opatreniu 7.2, 7.4 a 7.5

  Výzva na OH 1-2020

  Termín vyhlásenia: 23.11. 2020
  Termín uzavretia:  18.12. 2020

 • Zabezpečenie chodu MAS ĽUBOVNIANSKO

  By in Aktuality on

  Na základe schválenej žiadosti o NFP s názvom “Zabezpečenie chodu MAS ĽUBOVNIANSKO” bola podpísaná v 05/2018 zmluva o NFP medzi Riadiacim orgánom a našou MAS  v celkovej výške 131 945,20 €.

  Cieľom projektu je zabezpečenie financovania prevádzkových nákladov MAS ĽUBOVNIANSKO  spojených s implementáciou stratégie CLLD MAS pod názvom “Región, kde pramení spoločná sila”.

  Celková výška oprávnených výdavkov 131 945,20 €

  Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR 95 %

  Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov 6597,26 €

  Oprávnené obdobie aktivít projektu je január 2018 – október 2019.


  plagat final MAS

   

  loga

 • Podpísaná zmluva o NFP na animácie MAS

  By in Aktuality on
  • Žiadosť podaná 24.4.2018
  • Celkové výdavky NFP – 79 800,00 €
  • Hlavným cieľom – dostať MAS Ľubovniansko do povedomia širšieho okolia na našom území
  • 1. Propagácia a informovanie širokej verejnosti o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD
  • 2. Výmena informácii medzi miestnymi aktérmi
  • 3. Informačné akcie pre širokú verejnosť zamerané na poskytovanie informácii a zručností pri príprave žiadostí.

  Žiadosť o NFP v celkovej výške 42 000,00 EUR bola schválená a následne bola podpísaná zmluva o NFP, ktorá nadobudla účinnosť dňa 13.11. 2018.

  Link na zverejnenú zmluvu

  loga

 • Štatút MAS

  By in Aktuality on

  logo

   

  Oznámenie Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 k výsledkom hodnotenia žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny.
  Zoznam schválených MAS a neschválených VSP nájdete na: http://nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1497

 • Príprava stratégie CLLD

  By in Aktuality on

  priprava_1

 • Správa z druhého pracovného stretnutia

  By in Aktuality on

  Druhé a záverečné stretnutie k tvorbe stratégie CLLD sa uskutočnilo 20.11.2015 na Obecnom úrade v Novej Ľubovni. Zámerom bolo odprezentovať stratégiu CLLD pre MAS ĽUBOVNIANSKO a jej schválenie. V závere stretnutia bolo naplánovanie podpisovanie povinných príloh. Na úvod boli všetci prítomní privítaní starostom obce Nová Ľubovňa pánom Stanislavom Turlíkom. Po otvorení stretnutia predsedom MAS ĽUBOVNIANSKO pánom Pavlom Zamiškom sa začala prezentácia stratégie.

  RNDr. Miloslav Michalko detailne predstavil všetky dôležité časti stratégie prítomným zástupcom verejného, súkromného aj tretieho sektora. Nasledovala otvorená diskusia k jednotlivým bodom stratégie a spravili sa formálne úpravy. Po prehodnotení všetci vyjadrili svoj súhlas s predloženou stratégiou CLLD pre MAS ĽUBOVNIASKO. V závere stretnutia nasledovalo podpisovanie povinných príloh potrebných k stratégii. Prítomní sa dohodli v prípade potreby na ďalšom stretnutí.

 • Správa z prvého pracovného stretnutia

  By in Aktuality on

  Prvé pracovné stretnutie sa konalo 29.10.2015 na Obecnom úrade v obci Nová Ľubovňa. Cieľom stretnutia bola prezentácia výstupov z analýzy územia, opatrení PRV SR 2014 – 2020 a torba názvu, vízie a špecifického cieľa stratégie. Na základe výstupov bola zostavená SWOT analýza a navrhnuté opatrenia do stratégie CLLD. V úvode stretnutia prítomných privítal starosta obce Nová Ľubovňa Stanislav Turlík. Stretnutie otvoril predseda MAS ĽUBOVNIANSKO a starosta obce Kolačkov pán Pavol Zamiška. Hneď v úvode bolo slovo odovzdané zástupcovi Združenia pre rozvoj regiónu, n. o., ktorá stratégiu vypracováva, Mgr. Tomášovi Sahuľovi, ktorý predstavil cieľ stretnutia. Nasledovala prezentácia výstupov z analýzy územie v podaní RNDr. Miloslava Michalka. Kvalitne spracovaná analýza územia odhalila všetky silné aj slabé stránky, ktoré sa potom dali ľahšie spoločne s prítomnými spracovať do SWOT analýzy.

  Po krátkej prestávke na občerstvenie sa pokračovalo v prezentovaní opatrení PRV SR 2014 – 2020. Po prezentácii prítomní zástupcovia verejného, súkromného aj tretieho spoločne zadefinovali konkrétne opatrenia, ktoré by mali prispieť k naplneniu cieľa stratégie a k rozvoju celého územia MAS ĽUBOVNIANSKO.

  V závere stretnutia bol navrhnutý a schválený názov stratégie, jej vízia a stanovený špecifický cieľ. Na stretnutí odznelo veľa inšpirácií, rôznych názorov a nápadov, ktorých pri vytváraní strategického dokumentu nie je nikdy dosť. Účel stretnutia bol naplnený a tvorba stratégie sa posunula o veľký krok ďalej.

 • Povinné zverejňovanie

  By in Aktuality on

  Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla mestu a nim zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

  Zmluvy, faktúry a objednávky

  Verejné obstarávania a výberové konania :

  24.11. 2017  Miestna akčná skupina ĽUBOVNIANSKO vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesta administratívny pracovník, manažér MAS, odborný administratívny asistent a ekomomický manažér MAS. Výberové konanie sa uskutoční dňa 03. januára 2018 (streda) o 14.00 hod. v priestoroch obecného úradu Kolačkov. VIAC informácii TU…..

  2. júla 2015 | Predmet zákazky – Príprava stratégie CLLD: Výber poskytovateľa služieb pre vypracovanie strategického dokumentu CLLD. Príprava bude zahŕňať informácie o MAS, analýza zdrojov územia, zber a spracovanie údajov z územia, SWOT analýzu, identifikáciu potrieb, identifikáciu problémov, definovanie vízie a strategického cieľa, stanovenie cieľov, priorít a opatrení, spracovanie finančného plánu, vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

  STIAHNÚŤ SÚBOR V .PDF