Kontakt : Jakubany 555, 065 12 Jakubany, e-mail: maslubovniansko@gmail.com

Správa z prvého pracovného stretnutia

Správa z prvého pracovného stretnutia
3. novembra 2015 marekhrebik

Prvé pracovné stretnutie sa konalo 29.10.2015 na Obecnom úrade v obci Nová Ľubovňa. Cieľom stretnutia bola prezentácia výstupov z analýzy územia, opatrení PRV SR 2014 – 2020 a torba názvu, vízie a špecifického cieľa stratégie. Na základe výstupov bola zostavená SWOT analýza a navrhnuté opatrenia do stratégie CLLD. V úvode stretnutia prítomných privítal starosta obce Nová Ľubovňa Stanislav Turlík. Stretnutie otvoril predseda MAS ĽUBOVNIANSKO a starosta obce Kolačkov pán Pavol Zamiška. Hneď v úvode bolo slovo odovzdané zástupcovi Združenia pre rozvoj regiónu, n. o., ktorá stratégiu vypracováva, Mgr. Tomášovi Sahuľovi, ktorý predstavil cieľ stretnutia. Nasledovala prezentácia výstupov z analýzy územie v podaní RNDr. Miloslava Michalka. Kvalitne spracovaná analýza územia odhalila všetky silné aj slabé stránky, ktoré sa potom dali ľahšie spoločne s prítomnými spracovať do SWOT analýzy.

Po krátkej prestávke na občerstvenie sa pokračovalo v prezentovaní opatrení PRV SR 2014 – 2020. Po prezentácii prítomní zástupcovia verejného, súkromného aj tretieho spoločne zadefinovali konkrétne opatrenia, ktoré by mali prispieť k naplneniu cieľa stratégie a k rozvoju celého územia MAS ĽUBOVNIANSKO.

V závere stretnutia bol navrhnutý a schválený názov stratégie, jej vízia a stanovený špecifický cieľ. Na stretnutí odznelo veľa inšpirácií, rôznych názorov a nápadov, ktorých pri vytváraní strategického dokumentu nie je nikdy dosť. Účel stretnutia bol naplnený a tvorba stratégie sa posunula o veľký krok ďalej.