Kontakt : Jakubany 555, 065 12 Jakubany, e-mail: maslubovniansko@gmail.com

Štatút MAS

Štatút MAS
25. decembra 2017 marekhrebik

logo

 

Oznámenie Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 k výsledkom hodnotenia žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny.
Zoznam schválených MAS a neschválených VSP nájdete na: http://nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1497