Kontakt : Kolačkov 30, 065 11 Kolačkov, e-mail: maslubovniansko@gmail.com

Výzvy 2019_1

Aktuálny harmonogram výziev MAS ĽUBOVNIANSKO pre rok 2019

Žiadateľom o príspevok doporučujeme naštudovať príručku pre prijímateľa LEADER , ktorá je zverejnené na stránke PPA od str. č. 120, Časť B Postupy pre žiadateľov pri vypracovaní žonfp v rámci stratégie clld :

Príručka pre prijímateľa LEADER zo dňa 4.4. 2019 spolu so všetkými prílohami