Kontakt : Kolačkov 30, 065 11 Kolačkov, e-mail: maslubovniansko@gmail.com

Výzvy 2019_1

 

FAQ – Najčastejšie kladené otázky k opatreniam 7.2 a 7.4


Vyhlásená výzva:

Opatrenie 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (výzva určená pre zástupcov verejného sektora).

Termín vyhlásenia: 23.8. 2019
Termín uzavretia:  21.11. 2019

Výzva MAS – CLLD 7.5

Povinné prílohy k výzve 7.5

Príručky 7.5


 

 Výzva č. 1/2019 na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP pre časť PRV SR 2014 – 2020 k opatreniu 7.2, 7.4 a 7.5

Výzva na OH

Termín vyhlásenia: 22.8. 2019
Termín uzavretia:  27.09. 2019


 

Vyhlásená výzva:

Opatrenie 7.4. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (výzva určená pre zástupcov verejného sektora).
Termín vyhlásenia: 12.7. 2019
Termín uzavretia:  10.10. 2019

Výzva MAS – CLLD

Povinné prílohy 7.4

Priručky 7.4


 

Vyhlásená výzva:

Opatrenie 7.2. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (výzva určená pre zástupcov verejného sektora).

13.9. 2019 Aktualizácia výzvy !!!

Oznámenie o zmene výzvy na predkladanie žiadosti o NFP opatrenie 7.2

Výzva MAS 7.2_aktualizácia č.1

Nový termín uzávierky výzvy je 31.10. 2019.

 

Termín vyhlásenia: 28.06.2019
Termín uzavretia:  27.09.2019

Výzva MAS – CLLD

Povinné prílohy 7.2 MAS

Príručky 7.2 MAS


 

Aktuálny harmonogram výziev MAS ĽUBOVNIANSKO pre rok 2019 zo dňa 30.4. 2019

Žiadateľom o príspevok doporučujeme naštudovať príručku pre prijímateľa LEADER , ktorá je zverejnené na stránke PPA od str. č. 120, Časť B Postupy pre žiadateľov pri vypracovaní žonfp v rámci stratégie CLLD :

Príručka pre prijímateľa LEADER zo dňa 4.4. 2019 spolu so všetkými prílohami