Kontakt : Kolačkov 30, 065 11 Kolačkov, e-mail: maslubovniansko@gmail.com

Výzvy 2019_1

Vyhlásená výzva:

Opatrenie 7.4. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (výzva určená pre zástupcov verejného sektora).
Termín vyhlásenia: 12.7. 2019
Termín uzavretia:  10.10. 2019

Výzva MAS – CLLD

Povinné prílohy 7.4

Priručky 7.4


 

Vyhlásená výzva:

Opatrenie 7.2. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (výzva určená pre zástupcov verejného sektora).
Termín vyhlásenia: 28.06.2019
Termín uzavretia:  27.09.2019

Výzva MAS – CLLD

Povinné prílohy 7.2 MAS

Príručky 7.2 MAS


 

Aktuálny harmonogram výziev MAS ĽUBOVNIANSKO pre rok 2019 zo dňa 30.4. 2019

Žiadateľom o príspevok doporučujeme naštudovať príručku pre prijímateľa LEADER , ktorá je zverejnené na stránke PPA od str. č. 120, Časť B Postupy pre žiadateľov pri vypracovaní žonfp v rámci stratégie CLLD :

Príručka pre prijímateľa LEADER zo dňa 4.4. 2019 spolu so všetkými prílohami