Kontakt : Jakubany 555, 065 12 Jakubany, e-mail: maslubovniansko@gmail.com

Výzva na odborných hodnotiteľov

 Výzva č. 1/2020 na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP pre časť PRV SR 2014 – 2020 k opatreniu 7.2, 7.4 a 7.5

Výzva na OH 1-2020

Termín vyhlásenia: 23.11. 2020
Termín uzavretia:  18.12. 2020