Výzva na predloženie cenovej ponuky: Príprava stratégie CLLD

Výzva na predloženie cenovej ponuky: Príprava stratégie CLLD
20. júla 2015 marekhrebik

2. júla 2015 | Predmet zákazky – Príprava stratégie CLLD: Výber poskytovateľa služieb pre vypracovanie strategického dokumentu CLLD. Príprava bude zahŕňať informácie o MAS, analýza zdrojov územia, zber a spracovanie údajov z územia, SWOT analýzu, identifikáciu potrieb, identifikáciu problémov, definovanie vízie a strategického cieľa, stanovenie cieľov, priorít a opatrení, spracovanie finančného plánu, vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

STIAHNÚŤ SÚBOR V .PDF