Kontakt : Jakubany 555, 065 12 Jakubany, e-mail: maslubovniansko@gmail.com

Povinné zverejňovanie

Povinné zverejňovanie
20. júla 2015 marekhrebik

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla mestu a nim zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

Zmluvy, faktúry a objednávky

Verejné obstarávania a výberové konania :

24.11. 2017  Miestna akčná skupina ĽUBOVNIANSKO vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesta administratívny pracovník, manažér MAS, odborný administratívny asistent a ekomomický manažér MAS. Výberové konanie sa uskutoční dňa 03. januára 2018 (streda) o 14.00 hod. v priestoroch obecného úradu Kolačkov. VIAC informácii TU…..

2. júla 2015 | Predmet zákazky – Príprava stratégie CLLD: Výber poskytovateľa služieb pre vypracovanie strategického dokumentu CLLD. Príprava bude zahŕňať informácie o MAS, analýza zdrojov územia, zber a spracovanie údajov z územia, SWOT analýzu, identifikáciu potrieb, identifikáciu problémov, definovanie vízie a strategického cieľa, stanovenie cieľov, priorít a opatrení, spracovanie finančného plánu, vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

STIAHNÚŤ SÚBOR V .PDF