Kontakt : Jakubany 555, 065 12 Jakubany, e-mail: maslubovniansko@gmail.com

STRATÉGIA CLLD

Miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD – z anglického výrazu „Community Led Local Development“) je nástroj na zapájanie miestnych aktérov do rozhodovania o sociálnom, environmentálnom a ekonomickom rozvoji svojho územia. Je založený na princípe zdola-nahor a na znakoch metódy LEADER, doteraz využívanej len ako samostatná iniciatíva Európskej únie a neskôr ako súčasť programov rozvoja vidieka.

Predstavitelia dotknutého regiónu / územia si určia vlastné rozvojové priority (stratégiu) a po schválení riadiacim orgánom si sami realizujú výber projektov.

Tento prístup je uskutočňovaný prostredníctvom stratégií miestneho rozvoja, stratégií CLLD, ktoré sú vypracované vzhľadom na miestne potreby a možnosti a zahrňujú inovatívne prvky viažuce sa na miestnu situáciu, vytváranie sietí a prípadnú spoluprácu. Predkladateľom a nositeľom straégie CLLD je územne príslušné verejno-súkromné partnerstvo, ktoré po jej schválení príslušným orgánom nadobudne štatút Miestnej akčnej skupiny (MAS).

V programovom období 2014 – 2020 sa metóda LEADER rozširuje aj do iných operačných programov a iných fondov EÚ. V podmienkach SR sa CLLD bude využívať v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) prostredníctvom programu rozvoja vidieka (PRV SR) 2014 – 2020 a v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 (IROP).

Stratégia CLLD MAS ĽUBOVNIANSKO s názvom „Región, kde pramení spoločná sila“ je spoločnou aktivitou všetkých zainteresovaných aktérov východnej časti okresu Stará Ľubovňa pôsobiacich v obciach Hajtovka, Chmeľnica, Jakubany, Kolačkov, Legnava, Malý Lipník, Matysová, Mníšek nad Popradom, Nová Ľubovňa, Starina,Sulín a mesta Stará Ľubovňa. Verejno-súkromné partnerstvo MAS ĽUBOVNIANSKO si predsavzalo za svoj hlavný cieľ spojenie síl medzi verejným, súkromným sektorom a neziskovými organizáciami za účelom rozvoja regiónu, ktorý má stavať na výraznom prírodnom, kultúrnom a ľudskom potenciáli.Táto snaha má prostredníctvom vytvorenej stratégie pomôcť VSP transformovať sa na MAS ĽUBOVNIANSKO.

logo

            Hlavným cieľom predmetnej stratégie sa stal rozvoj cestovného ruchu s dôrazom na oživenie potenciálu minerálnych prameňov spolu s obnovením a zachovaním tradícií a podpory komunitného a sociálneho života, kde dôležitou súčasťou tohto smerovania je aj oživenie ľudského kapitálu s prepojením na vytváranie príležitostí na zamestnanie a podporu podnikania. Takto nastavený cieľ by mal prostredníctvom navrhnutých aktivít prispieť k plošnému rozvoju územia s dôrazom na integrované znaky aktivít, ktoré si kladú za cieľ prepojiť jednotlivé dotknuté oblasti rozvoja (prírodnú, kultúrnu a ekonomickú).

Stratégiu tvorí sedem hlavných kapitol, ktoré postupne definujú územie, opisujú dôležité historické konotácie a následne komplexne analyzujú celý región prostredníctvom fyzickogeografickej a socioekonomickej analýzy. Z uvedených zistení sa pomocou SWOT analýzy identifikujú hlavné potreby územia a následne sa stanovujevízia a strategický cieľ spolu s konkrétnymi opatreniami rozvoja nadväzujúcimi hlavne na PRV SR 2014-2020, IROP 2014-2020 a stratégiu Európa 2020. V posledných kapitolách sa stanovuje implementačný a finančný rámec stratégie spolu so zhodnotením jej prínosovpre rozvoj územia MAS ĽUBOVNIANSKO.

 

„Sila, ktorá pramení v našom regióne, nie je imaginárnou entitou vejúcou v mračne šedivej rovnakosti, ale naopak, je založená na kontrastoch prírodnej krajiny, na ktorej sa odvíjala dôležitá história ľudskej aktivity charakteristická dynamickými kultúrnymi obmenami prepletenými nezlomnou snahou o lepšiu budúcnosť.“

region