Kontakt : Jakubany 555, 065 12 Jakubany, e-mail: maslubovniansko@gmail.com

Výzvy IROP

 

Výzva na predkladanie ŽoPr

Výzva bude uzavretá 29.12.2023

Výzvu plánujeme uzavrieť z dôvodu vyčerpania alokovaných finančných prostriedkov.

Dátum zrušenia výzvy: 29.12.2023 (informácia zverejnená dňa 12.12.2023) 

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy:  IROP-CLLD-Z829-512-006.

Miestna akčná skupina ĽUBOVNIANSKO, zverejnila výzvu na  predkladanie ŽoPr k aktivite C2  – ”Terénne a ambulantné služby”.


Výzva na predkladanie ŽoPr

Výzva bude uzavretá 29.12.2023

Výzvu plánujeme zrušiť  z dôvodu, že v rámci danej výzvy nebola schválená žiadna ŽoPr.  

Dátum zrušenia výzvy: 29.12.2023  (informácia zverejnená dňa 12.12.2023) 

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy:  IROP-CLLD-Z829-512-005.

Miestna akčná skupina ĽUBOVNIANSKO, zverejnila výzvu na  predkladanie ŽoPr k aktivite C1  – ”Komunitné sociálne služby”.


OZNAM O PLÁNOVANOM ZRUŠENÍ VÝZIEV –  6. 12. 2022

MAS ĽUBOVNIANSKO týmto oznamuje plánované zrušenie výziev IROP ku dňu 21.12.2022 z dôvodu aktualizácie riadiacej dokumentácie IROP a nevyhnutnosti zapracovať tieto zmeny do predmetných výziev.

V rámci predmetných výziev doposiaľ nebola prijatá žiadna ŽoPr.
Po zapracovaní zmien budú výzvy vyhlásené nanovo.

Predmetom zrušenia sú výzvy:

IROP-CLLD-Z829-512-001
IROP-CLLD-Z829-512-003
IROP-CLLD-Z829-512-004


Výzva na predkladanie ŽoPr

Výzva zrušená ku dňu 21.12.2022 z dôvodu aktualizácie riadiacej dokumentácie IROP a nevyhnutnosti zapracovať tieto zmeny do predmetných výziev. 

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy:  IROP-CLLD-Z829-512-004.

Miestna akčná skupina Ľubovniansko, zverejnila výzvu na na predkladanie ŽoPr k aktivite C2  – “Terénne a ambulantné služby ”.


Výzva na predkladanie ŽoPr

Výzva zrušená ku dňu 21.12.2022 z dôvodu aktualizácie riadiacej dokumentácie IROP a nevyhnutnosti zapracovať tieto zmeny do predmetných výziev. 

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy:  IROP-CLLD-Z829-512-003.

Miestna akčná skupina Ľubovniansko, zverejnila výzvu na na predkladanie ŽoPr k aktivite C1  – ” Komunitné sociálne služby”.


Výzva na predkladanie ŽoPr

Výzva bude uzavretá 29.12.2023

Výzvu plánujeme uzavrieť z dôvodu nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom vo výzve.

Dátum zrušenia výzvy: 29.12.2023  (informácia zverejnená dňa 12.12.2023) 

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy:  IROP-CLLD-Z829-511-002.

Miestna akčná skupina Ľubovniansko, zverejnila výzvu na na predkladanie ŽoPr k aktivite A1  – “Podpora podnikania a inovácií”.


Výzva na predkladanie ŽoPr 

Výzva zrušená ku dňu 21.12.2022 z dôvodu aktualizácie riadiacej dokumentácie IROP a nevyhnutnosti zapracovať tieto zmeny do predmetných výziev. 

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Z829-512-001.

Miestna akčná skupina Ľubovniansko, zverejnila výzvu na na predkladanie ŽoPr k aktivite B3 – “Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb ”.


Harmonogram výziev IROP na rok 2021

Harmonogram výziev IROP

Termín vyhlásenia: 12/2021
Termín uzavretia: do vyčerpania alokácie