Kontakt : Jakubany 555, 065 12 Jakubany, e-mail: maslubovniansko@gmail.com

Výzvy IROP

 
Výzva na predkladanie ŽoPr

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Z829-512-001.

Miestna akčná skupina Ľubovniansko, zverejnila výzvu na na predkladanie ŽoPr k aktivite B3 – “Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb ”.


 

Harmonogram výziev IROP na rok 2021

Harmonogram výziev IROP

Termín vyhlásenia: 12/2021
Termín uzavretia: do vyčerpania alokácie