Kontakt : Jakubany 555, 065 12 Jakubany, e-mail: maslubovniansko@gmail.com

Dodatočná alokácia

Opatrenie 7.2. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (výzva určená pre zástupcov verejného sektora).

Prostriedky vyčlenené na výzvu : 511 467,82 EUR

Dátum vyhlásenia výzvy je 1.6.2023

Dátum uzavretia výzvy  je 31.7.2023

Aktualizácia výzvy !!!

Nový termín uzávierky výzvy je 31.08. 2023.

Výzva MAS – CLLD – MAS_016_7.2_5

Prílohy výzvy 7.2


 

Opatrenie 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (výzva určená pre zástupcov verejného sektora).

 

Prostriedky vyčlenené na výzvu : 20 000,00 EUR

Dátum vyhlásenia výzvy je 1.6.2023

Dátum uzavretia výzvy  je 31.7.2023

Výzva MAS – CLLD – MAS_016_7.5_5

Prílohy výzvy 7.5


 

Opatrenie 7.4. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (výzva určená pre zástupcov verejného sektora).

 

Prostriedky vyčlenené na výzvu : 34 414,16 EUR

Dátum vyhlásenia výzvy je 1.6.2023

Dátum uzavretia výzvy  je 31.7.2023

Výzva MAS – CLLD – MAS_016_7.4_5

Prílohy výzvy 7.4


 

6.3 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov (výzva určená pre zástupcov súkromného sektora)

Prostriedky vyčlenené na výzvu : 15 000, 00 EUR

Aktualizácia výzvy !!!

Nový termín uzávierky výzvy je 25.08. 2023.

Dátum vyhlásenia: 26.5.2023

Dátum uzavretia: 25.7.2023

Výzva MAS – CLLD – MAS_016_6.3_5

Prílohy výzvy 6.3

 


 

 

6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (výzva určená pre zástupcov súkromného sektora)

Celkové oprávnené výdavky : 70 588,23 EUR 

Aktualizácia výzvy !!!

Nový termín uzávierky výzvy je 31.08. 2023.

Dátum vyhlásenia výzvy je 1.6.2023

Dátum uzavretia výzvy  je 31.7.2023

 

Výzva MAS – CLLD – MAS_016_6.4_5

Prílohy výzvy 6.4