Kontakt : Jakubany 555, 065 12 Jakubany, e-mail: maslubovniansko@gmail.com

Výzvy MAS ĽUBOVNIANSKO

Miestna akčná skupina ĽUBOVNIANSKO vyhlasuje Výzvu č.1/2022 na výber odborných hodnotiteľov k žiadosti o NFP

Výzva na OH 01/2022
Príloha č. 1

Termín vyhlásenia: 05.05.2022
Termín uzavretia: 17.05.2022


Výzva č. 1/2020 na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP pre časť PRV SR 2014 – 2020 k opatreniu 7.2, 7.4 a 7.5

Výzva na OH 1-2020

Termín vyhlásenia: 23.11. 2020
Termín uzavretia:  18.12. 2020


 

Aktualizácia Harmonogramu výziev 2020

Aktualizácia Harmonogramu výziev 2020 na predkladanie ŽoNFP z PRV na rok 2020

Aktualizovaný harmonogram výziev pre rok 2020


 

Nová vyhlásená výzva:

Opatrenie 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (výzva určená pre zástupcov verejného sektora).

Termín vyhlásenia: 07.05.2020
Termín uzavretia:  10.08.2020

Výzva MAS – CLLD – MAS_016_7.52

Povinné prílohy a príručky k výzve 7.5


 

 Výzva č. 2/2019 na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP pre časť PRV SR 2014 – 2020 k opatreniu 7.2, 7.4 a 7.5

Výzva na odborných hodnotiteľov č. 2

Termín vyhlásenia: 23.10. 2019
Termín uzavretia:  29.11. 2019

 

FAQ – Najčastejšie kladené otázky k opatreniam 7.2 a 7.4


 

Vyhlásená výzva:

Opatrenie 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (výzva určená pre zástupcov verejného sektora).

Termín vyhlásenia: 23.8. 2019
Termín uzavretia:  21.11. 2019

Výzva MAS – CLLD 7.5

Povinné prílohy k výzve 7.5

Príručky 7.5


 

 Výzva č. 1/2019 na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP pre časť PRV SR 2014 – 2020 k opatreniu 7.2, 7.4 a 7.5

Výzva na OH

Termín vyhlásenia: 22.8. 2019
Termín uzavretia:  27.09. 2019


 

Vyhlásená výzva:

Opatrenie 7.4. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (výzva určená pre zástupcov verejného sektora).

04.10 2019 Aktualizácia výzvy !!!

Nový termín uzávierky výzvy je 11.11. 2019.

Výzva MAS 7.4 Lubovniansko aktual č.1 vyzvy

Stanovisko k oznámeniu o zmene výzvy na predkladanie ŽoNFP MAS ĽUBOVNIANSKO 7.4
Termín vyhlásenia: 12.7. 2019
Termín uzavretia:  10.10. 2019

Výzva MAS – CLLD

Povinné prílohy 7.4

Priručky 7.4


 

Vyhlásená výzva:

Opatrenie 7.2. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (výzva určená pre zástupcov verejného sektora).

13.9. 2019 Aktualizácia výzvy !!!

Oznámenie o zmene výzvy na predkladanie žiadosti o NFP opatrenie 7.2

Výzva MAS 7.2_aktualizácia č.1

Nový termín uzávierky výzvy je 31.10. 2019.

 

Termín vyhlásenia: 28.06.2019
Termín uzavretia:  27.09.2019

Výzva MAS – CLLD

Povinné prílohy 7.2 MAS

Príručky 7.2 MAS


 

Aktuálny harmonogram výziev MAS ĽUBOVNIANSKO pre rok 2019 zo dňa 30.4. 2019

Žiadateľom o príspevok doporučujeme naštudovať príručku pre prijímateľa LEADER , ktorá je zverejnené na stránke PPA od str. č. 120, Časť B Postupy pre žiadateľov pri vypracovaní žonfp v rámci stratégie CLLD :

Príručka pre prijímateľa LEADER zo dňa 4.4. 2019 spolu so všetkými prílohami