Kontakt : Jakubany 555, 065 12 Jakubany, e-mail: maslubovniansko@gmail.com

Podpísaná zmluva o NFP na animácie MAS

Podpísaná zmluva o NFP na animácie MAS
25. januára 2018 marekhrebik
  • Žiadosť podaná 24.4.2018
  • Celkové výdavky NFP – 79 800,00 €
  • Hlavným cieľom – dostať MAS Ľubovniansko do povedomia širšieho okolia na našom území
  • 1. Propagácia a informovanie širokej verejnosti o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD
  • 2. Výmena informácii medzi miestnymi aktérmi
  • 3. Informačné akcie pre širokú verejnosť zamerané na poskytovanie informácii a zručností pri príprave žiadostí.

Žiadosť o NFP v celkovej výške 42 000,00 EUR bola schválená a následne bola podpísaná zmluva o NFP, ktorá nadobudla účinnosť dňa 13.11. 2018.

Link na zverejnenú zmluvu

loga