Kontakt : Jakubany 555, 065 12 Jakubany, e-mail: maslubovniansko@gmail.com

Archive for marec, 2024

  • Podpora prevádzkových nákladov a oživenie stratégie CLLD

    Na základe schválenej žiadosti o NFP s názvom  Podpora prevádzkových nákladov a oživenie stratégie CLLD ” bola podpísaná v 02/2024 zmluva o NFP  medzi Riadiacim orgánom a našou MAS  v celkovej výške 118 779,28 €.

    Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie financovania chodu kancelárie MAS a animačných aktivít občianskeho združenia  ĽUBOVNIANSKO v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD pod názvom ,,Región, kde pramení spoločná sila.“

     

    Prostredníctvom projektu bude zabezpečená plynulá a efektívna realizácia činnosti spojených s uskutočňovaním stratégie CLLD – najmä plynulý proces prijatia ŽoNFP a administratívneho overenia prijatých ŽoNFP užívateľov, implementácia projektov, procesy spojené s vyhlasovaním a zmenou výziev na predkladanie ŽoNFP/ŽoPr.