Kontakt : Jakubany 555, 065 12 Jakubany, e-mail: maslubovniansko@gmail.com

Archive for november, 2015

 • Správa z druhého pracovného stretnutia

  By in Aktuality on

  Druhé a záverečné stretnutie k tvorbe stratégie CLLD sa uskutočnilo 20.11.2015 na Obecnom úrade v Novej Ľubovni. Zámerom bolo odprezentovať stratégiu CLLD pre MAS ĽUBOVNIANSKO a jej schválenie. V závere stretnutia bolo naplánovanie podpisovanie povinných príloh. Na úvod boli všetci prítomní privítaní starostom obce Nová Ľubovňa pánom Stanislavom Turlíkom. Po otvorení stretnutia predsedom MAS ĽUBOVNIANSKO pánom Pavlom Zamiškom sa začala prezentácia stratégie.

  RNDr. Miloslav Michalko detailne predstavil všetky dôležité časti stratégie prítomným zástupcom verejného, súkromného aj tretieho sektora. Nasledovala otvorená diskusia k jednotlivým bodom stratégie a spravili sa formálne úpravy. Po prehodnotení všetci vyjadrili svoj súhlas s predloženou stratégiou CLLD pre MAS ĽUBOVNIASKO. V závere stretnutia nasledovalo podpisovanie povinných príloh potrebných k stratégii. Prítomní sa dohodli v prípade potreby na ďalšom stretnutí.

 • Záverečné stretnutie k spracovaniu stratégie CLLD

  By in Pozývame on

  POZVÁNKA

  Miestna akčná skupina ĽUBOVNIANSKO,
  Vás pozýva na záverečné stretnutie k spracovaniu stratégie CLLD

  Stretnutie sa uskutoční dňa 20.11.2015 o 13:00 na Obecnom úrade v Novej Ľubovni

  Na stretnutí sa bude prezentovať a schvaľovať stratégia CLLD pre MAS ĽUBOVNIANSKO, preto je Vaša účasť nutná

  PROGRAM:

  – otvorenie stretnutia
  – prezentácia Stratégie CLLD
  – schválenie Stratégie CLLD
  – podpisovanie príloh

  Svoju účasť prosím potvrďte najneskôr do 18.11.2015 mailom na adresu sahul@zrrno.sk

 • Správa z prvého pracovného stretnutia

  By in Aktuality on

  Prvé pracovné stretnutie sa konalo 29.10.2015 na Obecnom úrade v obci Nová Ľubovňa. Cieľom stretnutia bola prezentácia výstupov z analýzy územia, opatrení PRV SR 2014 – 2020 a torba názvu, vízie a špecifického cieľa stratégie. Na základe výstupov bola zostavená SWOT analýza a navrhnuté opatrenia do stratégie CLLD. V úvode stretnutia prítomných privítal starosta obce Nová Ľubovňa Stanislav Turlík. Stretnutie otvoril predseda MAS ĽUBOVNIANSKO a starosta obce Kolačkov pán Pavol Zamiška. Hneď v úvode bolo slovo odovzdané zástupcovi Združenia pre rozvoj regiónu, n. o., ktorá stratégiu vypracováva, Mgr. Tomášovi Sahuľovi, ktorý predstavil cieľ stretnutia. Nasledovala prezentácia výstupov z analýzy územie v podaní RNDr. Miloslava Michalka. Kvalitne spracovaná analýza územia odhalila všetky silné aj slabé stránky, ktoré sa potom dali ľahšie spoločne s prítomnými spracovať do SWOT analýzy.

  Po krátkej prestávke na občerstvenie sa pokračovalo v prezentovaní opatrení PRV SR 2014 – 2020. Po prezentácii prítomní zástupcovia verejného, súkromného aj tretieho spoločne zadefinovali konkrétne opatrenia, ktoré by mali prispieť k naplneniu cieľa stratégie a k rozvoju celého územia MAS ĽUBOVNIANSKO.

  V závere stretnutia bol navrhnutý a schválený názov stratégie, jej vízia a stanovený špecifický cieľ. Na stretnutí odznelo veľa inšpirácií, rôznych názorov a nápadov, ktorých pri vytváraní strategického dokumentu nie je nikdy dosť. Účel stretnutia bol naplnený a tvorba stratégie sa posunula o veľký krok ďalej.